Schedule

MONDAY


5:30 pm (1 hr) nū barre (Classic) : Gabriella 

6:30 pm (1 hr) Barre Kids : Gabriella 

7:30 pm (1 hr) nūBooty & CORE : Gabriella 

8:45 pm (45 mins) Barre Circuit : Gabriella 

 

TUESDAY


9:00 am (1 hr) Barre Sculpt : Marisa 

7:30 pm (1 hr) Barre Sculpt : Marisa 

8:30 pm (1hr) Latin Barre: Rene 


WEDNESDAY


9:00 am (1 hr) nū barre (Classic) : Gabriella

5:30 pm (1 hr) nūBooty & CORE : Gabriella 

7:30 pm (45 mins) Barre Circuit : Gabriella 

8:30 pm (1 hr) Barre Sculpt : Gabriella


THURSDAY

10:30 am (1 hr) nūBooty & CORE : Gabriella

8:30 pm (1 hr) nūBooty & CORE: Gabriella

FRIDAY

7:15 am (45 mins) Rise & Grind Barre  

9:00 am (1 hr) Barre Sculpt : Gabriella 

12:15 pm (45 mins) nū Barre : Gabriella 

6:00 pm (1 hr) nū Barre  : Gabriella  

SATURDAY

8:15 am (1 hr) Latin Barre: Rene 

9:30 am (45 mins) Barre Circuit : Gabriella

10:45 am (1hr) Barre sculpt : Gabriella

12:15 pm (1 hr) Barre for Beginners : Gabriella